O nás

O nás

Historie firmy Integraf se začala psát v roce 1992 v Náchodě, kdy majitelé Jiří Vysoký a Lenka Sychrovská založili malou regionální tiskárnu. Soukromá česká polygrafická firma si prošla svým vývojem od naprostého minima po vybudování moderního podniku na rozloze více než 7 500 m2,  s komplexním portfoliem polygrafických služeb a klientskou základnou po celé Evropě.

Na začátku působila společnost v malých prostorách s jednou kopírkou, na níž se zpracovávaly letáky a nejrůznější drobné tiskoviny. Poměrně záhy se však začala společnost profilovat do polygrafického provozu a tak se o rok později stěhovala do větších prostor, kde již byla vybavena dvoubarvovým ofsetovým strojem. Tiskárně se v objektu bývalé školky začínalo dařit a získávala stále více zákazníků. Proto v roce 1995, došlo k nákupu prvního opravdu výkonného a kvalitního ofsetového tiskového stroje značky Heidelberg MOFP ve formátu B2. V průběhu následujících let byl modernizován prakticky celý provoz tiskárny Integraf, došlo k investici do zařízení pro dokončující zpracování a dalších investic do tiskařských strojů. V roce 2013 došlo k podstatnému rozšíření areálu o zcela novou výrobní halu, v jejíž horní administrativní nástavbě sídlí společné centrum řízení všech výrobních divizí a obchodní oddělení. Do nově přistavěné haly byl pořízen tiskařský stroj Heidelberg CD 102-5LX+LE-UV. Nákupem tohoto stroje získala společnost možnost aplikovat široké spektrum efektů, které by byly pomoci konvenčních strojů jen velmi obtížně aplikovatelné. V červenci 2017 byl pořízen tiskařský stroj Heidelberg XL105-6P+L, který nahradil již nevyhovující Heidelberg CD 102-5 LX. Další investice byly vloženy do nového termálního CTP Screen/FUJI PlateRite HD 8900N a digitálního nátisku EPSON SureColor SC-P7000V. V lednu  2020 firma Integraf, s. r. o. fúzovala s firmou Systemprint Drescher, spol. s r. o., tím došlo k rozšíření portfolia o personalizační služby a mailing.

Přelomovým investiční bodem je rok 2021, kdy došlo k výměně starého stroje Heidelberg CD 102-5LX+LE-UV za nejmodernější stroj instalovaný v Evropě Heidelberg XL106-8P+L+LED+UV+CutStar.

Tento stroj umožňuje oboustranný potisk archového i rolového materiálu v technologii konvence, UV a LED UV, a to jak na klasický papír tak na syntetický materiál, zejména pak polypropylen.

Souběžně s tím byly instalovány technologie dokončujícího zpracování (výsekový automat a výlupový stroj). Tato obrovská investice byla realizována na základě dlouhodobého směrování firmy na jiný segment, než je běžný merkantilní tisk, a to tisk IML etiket, které by se postupně měly stát nosným produktem její výroby.

Politika kvality

Zavazujeme se k plnění požadavků a k neustálému zlepšování systému managementu kvality. Pro organizaci je důležité stoprocentně vycházet vstříc požadavkům zákazníků a plnit požadavky legislativy a ostatních zainteresovaných stran. Jsme firma, která sází na nejmodernější strojní vybavení, kvalitu poskytovaných služeb a široké portfolio výrobků. Zakládáme si na procesním řízení společnosti za účelem vytváření zisku. Našimi hlavními pilíři aktivit je flexibilita, rychlost, kvalita a efektivita.

Chceme nadále plnit na 100% požadavky zákazníků, ke kterým jsme korektní a profesionální. Naše jméno u klientů má evokovat jistotu kvalitní produkce, dodržení smluvených termínů a pohodlí komplexního servisu.

Vytváříme pro naše zaměstnance optimální pracovní a sociální podmínky tak, aby mohli efektivně plnit své úkoly k plné spokojenosti našich zákazníků. Každodenní komunikací zvyšujeme motivaci pro plnění úkolů. Podporujeme růst našich zaměstnanců formou školení, tréninku a dalšího vzdělávání.                                       

Snažíme se být ohleduplní k životnímu prostředí a produkovat v souladu se zákonnými normami na ochranu životního prostředí. Chceme, aby náš region zůstal atraktivní přírodní lokalitou i v následujících letech.

Tato politika kvality je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření. Je přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti a aktuálnosti.

Politika je dostupná, sdělována a pochopena v organizaci a poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality. Politika kvality, pokud je potřeba, je dostupná i relevantním zainteresovaným stranám.

Politika bezpečnosti potravin (FSMS)

Společnost Integraf, s.r.o. vyrábí IML (In-Mould Labels) etikety, které jsou u zákazníka zalisovány do obalů pro potraviny.

V souladu se strategií bezpečnosti potravin v České republice má naše společnost zavedený systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS) dle ČSN EN ISO 22000:2019 zaručující bezpečnost etiket pro potraviny plněné do těchto obalů (např. margariny, zmrzliny, lahůdky, saláty paštiky, hotová jídla, atd.).

Ve shodě se zavedeným systémem se zavazujeme plnit příslušné požadavky  na bezpečnost potravin, včetně požadavků zákonů a předpisů a vzájemně dohodnutých požadavků zákazníka týkajících se bezpečnosti potravin.

Naše společnost má v rámci systému bezpečnosti potravin stanoveny příslušné odpovědnosti a pravomoci. Ve společnosti Integraf, s.r.o. máme ustanoven tým pro bezpečnost potravin, včetně vedoucího týmu, který řídí činnost týmu a zajišťuje, aby byl systém bezpečnosti potravin ( FSMS) zaveden, komunikován, udržován a aktualizován.

Zároveň je zabezpečeno, že všichni pracovníci mající vliv na FSMS, jsou dostatečně kompetentní ve vztahu k  zajištění bezpečnosti potravin a cítí odpovědnost za oznámení problému týkajícího se FSMS.

Vedoucí týmu 1x ročně předkládá vrcholovému vedení zprávy o výkonnosti FSMS  a systém FSMS neustále zlepšujeme.

Tato politika bezpečnosti potravin je závazná pro všechny pracovníky společnosti.

Jsou s ní seznámeni všichni pracovníci společnosti a  je zveřejněna na webových stránkách společnosti a dle potřeby jsou s ní  prokazatelně seznamováni příslušní zástupci zainteresovaných stran.

Politika bezpečnosti informací

Vývoj nových výrobků je základem udržování a zlepšování pozice společnosti na polygrafickém trhu. Tato naše snaha vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací. Z tohoto důvodu jsme již v roce 2014 zavedli, a nyní provozujeme, monitorujeme, přezkoumáváme, udržujeme a soustavně zlepšujeme systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Zároveň jsme integrovali požadavky Nařízení GDPR, které neustále monitorujeme a přezkoumáváme. V roce 2024 dochází k přechodu na novelu normy ISO 27001:2022.

Pro systém bezpečnosti informací jsme se rozhodli zajistit potřebné zdroje.

Definovali jsme si tuto politiku ISMS, která tvoří rámec pro naše cíle směřující k maximální ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace i třetích stran.

Identifikovali jsme si možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání možných rizik.

Respektujeme zákonné a regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky. Pro uplatnění požadavků na bezpečnost informací jsme si vytvořili interní dokumentaci, kterou striktně dodržujeme.

Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií společnosti, její organizací a vycházíme z procesu managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich data, údaje a informace.

Politika ISMS poskytuje rámec pro stanovení cílů, které jsou pro dané období vyhlášeny. Tato politika byla přijata a schválena vedením organizace. Je dostupná a komunikována v rámci organizace a pro zainteresované strany zveřejněna na webové stránce společnosti.

Projekty EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Integraf – projekt energeticky úsporných opatření“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021976, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem předkládaného projektu je realizace souboru energeticky úsporných opatření a vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše výrobních hal, vše v rámci areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Realizace projektu povede k výraznému snížení energetické náročnosti provozu společnosti, snížení spotřeby energií v areálu společnosti a také snížení vypouštění emisí do ovzduší, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Projekty EU

V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Školicí středisko společnosti Integraf, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000108

Projekty EU

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA a je zaměřen na vybudování vlastního školicího střediska formou rekonstrukce a přístavby části stávající výrobní budovy společnosti.

Budou vybudovány a vybaveny celkem dvě učebny. Jedna praktická a jedna teoretická. Do učeben bude pořízena technologie pro zpracování dat, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby,  do druhé učebny bude instalována prezentační technika a počítače se simulačním softwarem. Školicí středisko bude zaměřené na moderní tiskárenské technologie a bude reflektovat aktuální vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových postupů, současně s procvičováním každodenních dovedností výrobních pracovníků. Zároveň bude umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do výroby osvojit základní technologické postupy.