O nás

O nás

Historie firmy Integraf se začala psát v roce 1992 v Náchodě, kdy majitelé Jiří Vysoký a Lenka Sychrovská založili malou regionální tiskárnu. Soukromá česká polygrafická firma si prošla svým vývojem od naprostého minima po vybudování moderního podniku na rozloze více než 7 500 m2,  s komplexním portfoliem polygrafických služeb a klientskou základnou po celé Evropě.

Na začátku působila společnost v malých prostorách s jednou kopírkou, na níž se zpracovávaly letáky a nejrůznější drobné tiskoviny. Poměrně záhy se však začala společnost profilovat do polygrafického provozu a tak se o rok později stěhovala do větších prostor, kde již byla vybavena dvoubarvovým ofsetovým strojem. Tiskárně se v objektu bývalé školky začínalo dařit a získávala stále více zákazníků. Proto v roce 1995, došlo k nákupu prvního opravdu výkonného a kvalitního ofsetového tiskového stroje značky Heidelberg MOFP ve formátu B2. V průběhu následujících let byl modernizován prakticky celý provoz tiskárny Integraf, došlo k investici do zařízení pro dokončující zpracování a dalších investic do tiskařských strojů. V roce 2013 došlo k podstatnému rozšíření areálu o zcela novou výrobní halu, v jejíž horní administrativní nástavbě sídlí společné centrum řízení všech výrobních divizí a obchodní oddělení. Do nově přistavěné haly byl pořízen tiskařský stroj Heidelberg CD 102-5LX+LE-UV. Nákupem tohoto stroje získala společnost možnost aplikovat široké spektrum efektů, které by byly pomoci konvenčních strojů jen velmi obtížně aplikovatelné. V červenci 2017 byl pořízen tiskařský stroj Heidelberg XL105-6P+L, který nahradil již nevyhovující Heidelberg CD 102-5 LX. Další investice byly vloženy do nového termálního CTP Screen/FUJI PlateRite HD 8900N a digitálního nátisku EPSON SureColor SC-P7000V. V lednu  2020 firma Integraf, s. r. o. fúzovala s firmou Systemprint Drescher, spol. s r. o., tím došlo k rozšíření portfolia o personalizační služby a mailing.

Politika kvality

Zavazujeme se k plnění požadavků a k neustálému zlepšování systému managementu kvality. Pro organizaci je důležité stoprocentně vycházet vstříc požadavkům zákazníků a plnit požadavky legislativy a ostatních zainteresovaných stran. Jsme firma, která sází na nejmodernější strojní vybavení, kvalitu poskytovaných služeb a široké portfolio výrobků. Zakládáme si na procesním řízení společnosti za účelem vytváření zisku. Našimi hlavními pilíři aktivit je flexibilita, rychlost, kvalita a efektivita.

Chceme nadále plnit na 100% požadavky zákazníků, ke kterým jsme korektní a profesionální. Naše jméno u klientů má evokovat jistotu kvalitní produkce, dodržení smluvených termínů a pohodlí komplexního servisu.

Vytváříme pro naše zaměstnance optimální pracovní a sociální podmínky tak, aby mohli efektivně plnit své úkoly k plné spokojenosti našich zákazníků. Každodenní komunikací zvyšujeme motivaci pro plnění úkolů. Podporujeme růst našich zaměstnanců formou školení, tréninku a dalšího vzdělávání.                                       

Snažíme se být ohleduplní k životnímu prostředí a produkovat v souladu se zákonnými normami na ochranu životního prostředí. Chceme, aby náš region zůstal atraktivní přírodní lokalitou i v následujících letech.

Tato politika kvality je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření. Je přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti a aktuálnosti.

Politika je dostupná, sdělována a pochopena v organizaci a poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality. Politika kvality, pokud je potřeba, je dostupná i relevantním zainteresovaným stranám.

Politika bezpečnosti informací

Vývoj nových výrobků je základem udržování a zlepšování pozice společnosti na polygrafickém trhu. Tato naše snaha vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací. Z tohoto důvodu jsme již v roce 2014 zavedli, a nyní provozujeme, monitorujeme, přezkoumáváme, udržujeme a soustavně zlepšujeme systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001. Zároveň jsme integrovali požadavky Nařízení GDPR, které neustále monitorujeme a přezkoumáváme.

Pro systém bezpečnosti informací jsme se rozhodli zajistit potřebné zdroje.

Definovali jsme si tuto politiku ISMS, která tvoří rámec pro naše cíle směřující k maximální ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace i třetích stran. Identifikovali jsme si možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání možných rizik.

Respektujeme zákonné a regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky.               

Pro uplatnění požadavků na bezpečnost informací jsme si vytvořili interní dokumentaci, kterou striktně dodržujeme.

Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií společnosti, její organizací a vycházíme z procesu managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich data, údaje a informace.

Politika ISMS poskytuje rámec pro stanovení cílů, které jsou pro dané období vyhlášeny. Tato politika byla přijata a schválena vedením organizace. Je dostupná a komunikována v rámci organizace a pro zainteresované strany zveřejněna na webové stránce společnosti.

Projekty EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Integraf – projekt energeticky úsporných opatření“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021976, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem předkládaného projektu je realizace souboru energeticky úsporných opatření a vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše výrobních hal, vše v rámci areálu společnosti Integraf, s.r.o.

Realizace projektu povede k výraznému snížení energetické náročnosti provozu společnosti, snížení spotřeby energií v areálu společnosti a také snížení vypouštění emisí do ovzduší, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Projekty EU

V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Školicí středisko společnosti Integraf, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000108

Projekty EU

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA a je zaměřen na vybudování vlastního školicího střediska formou rekonstrukce a přístavby části stávající výrobní budovy společnosti.

Budou vybudovány a vybaveny celkem dvě učebny. Jedna praktická a jedna teoretická. Do učeben bude pořízena technologie pro zpracování dat, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby,  do druhé učebny bude instalována prezentační technika a počítače se simulačním softwarem. Školicí středisko bude zaměřené na moderní tiskárenské technologie a bude reflektovat aktuální vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových postupů, současně s procvičováním každodenních dovedností výrobních pracovníků. Zároveň bude umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do výroby osvojit základní technologické postupy.