CMSTOPO

Compliance management system

(Trestní odpovědnost právnických osob)

Společnost Integraf, s. r. o. se rozhodla aplikovat požadavky trestní odpovědnosti právnických osob vycházející zejména ze Zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO).

Aplikace požadavků je provedena s ohledem na povahu firmy, její velikost, předmět podnikání, způsob řízení, strukturu zákazníků a obchodních partnerů a typ smluvních vztahů mezi nimi.

Cílem tohoto rozhodnutí je snížit riziko vzniku problému v oblasti trestní odpovědnosti právnické osoby, rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady prevence a důvěryhodně doložit zúčastněným stranám tuto svoji snahu.

Společnost Integraf, s.r.o. dodržuje veškeré právní předpisy České republiky, a další požadavky, k jejichž plnění se přihlásila.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat předpisy společnosti, zejména principy stanovené v Etickém kodexu – ke stažení zde.

Společnost Integraf, s. r. o. vydala interní směrnici a další interní předpisy a pravidla s cílem naplnění funkčnosti celého compliance management systému (CMS) s cílem zamezení protiprávního jednání fyzických osob, které jednají jejím jménem, jak je zřejmé ze struktury CMS společnosti – ke stažení zde.

Zaměstnanci se účastní pravidelných školení, v jejichž rámci jsou seznamováni s možnými rizikovými situacemi, ke kterým může docházet v rámci činnosti společnosti. Tyto situace podrobně popisuje dokument „Risk Management Handbook“.  Ze strany pověřené osoby je prováděna pravidelná kontrola znalosti a dodržování uvedených pravidel.

V rámci pracovní smlouvy přebírají zaměstnanci závazek k dodržení mlčenlivosti a závazku nezneužití informací, ke kterým v průběhu pracovně-právního vztahu získá přístup.

Odpovědnou osobou CMS, tzv. compliance officerem je ve společnosti pověřena Ing. Šárka Novotná, personální a provozní ředitelka (kontakt prace@integraf.cz).