CSR

Společenská odpovědnost (CSR = Corporate social responsibility)

Integraf, s. r. o. se zavazuje uplatňovat dlouhodobé cíle místo krátkodobého zisku, upřednostňuje nezávadné technologie, šetrné zacházení s přírodou a celkově se snaží být prospěchem pro společnost.

Politika společenské odpovědnosti

1) Slušné chování a úcta
Vyznáváme etické chování, transparentnost v komunikaci a respektování potřeb zainteresovaných stran. Vytváříme atmosféru netolerance k porušování pravidel etického chování na pracovištích i vůči zainteresovaným stranám.

 • Dbáme na rovné příležitosti, odmítáme nekalé praktiky a úplatkářství, prosazujeme spravedlivé odměňování a neustále vylepšujeme pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech pracovníků.
 • Chráníme základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.
 • Máme aplikovány požadavky normy ČSN ISO 27001:2014.
 • V obchodních vztazích jednáme čestně a otevřeně. Záleží nám na tom, abychom spolupracovali s dodavateli, kteří vyznávají stejné či podobné hodnoty jako my.
  2) Vztah k životnímu prostředí
  Snažíme se minimalizovat negativní dopady naší činnosti, a proto plníme legislativní požadavky právních předpisů ČR a EU na ochranu životního prostředí.
  3) Právní a ostatní závazné předpisy
  Zavazujeme se plnit všechny požadavky právních předpisů České republiky a dalších norem a závazných předpisů, které se týkají činností naší společnosti
  4) Systém řízení kvality
  Velký důraz klademe na kvalitu našich procesů a produktů. Již mnoho let plníme požadavky normy ISO 9001. Zavedený systém managementu kvality máme certifikovaný renomovanou certifikační společností. Řídíme se zásadami naší politiky kvality.
  5) Ekonomická efektivnost
  Provádíme naše činnosti  v souladu  se zásadami dobré správy  řízení  podniku s cílem  dosáhnout maximální ekonomické efektivnosti.
  6) Vědomosti, znalosti
  Neustále podporujeme rozvoj znalostí a vědomostí ve vztahu k předmětu činnosti naší společnosti, kvality naší práce, k environmentálnímu povědomí, k dodržování zásad etického chování a dodržování právních a ostatních závazných předpisů.

Naše aktivity v rámci společenské odpovědnosti:

ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST

Recyklujeme:  Pečlivě třídíme odpad, který při polygrafické výrobě vzniká. Zejména se jedná o odpad papírový a plastový. Jsme dlouhodobě zapojeni do sdruženého plnění EKO-KOM.
Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn …. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.
Vyrábíme recyklovatelné výrobky: Obaly, jejichž součástí je náš výrobek IML etiketa, jsou vzhledem k použitým materiálům 100% recyklovatelné (PP + PP = etiketa + obal). Z pohledu možnosti vícenásobného použití těchto obalů se jedná o ekologicky přátelský produkt.
Tiskneme na šetrný papír: Klienti si pro své zakázky mohou zvolit papíry s certifikátem FSC® (Forest Stewardship Council, č. licence: FSC-C105012) Takové papíry pocházejí z lesů obhospodařovaných šetrně podle příslušných norem.
Snižujeme energetickou náročnost: V roce 2021 jsme kompletně vyměnili svítidla v celé výrobě. Světla mají vyšší světelnou účinnost, než měla původní zářivková světla. Navíc novými LED zářivkami výrazně snižujeme spotřebu elektrické energie. Dále probíhá instalace fotovoltaické elektrárny na střechách našeho objektu. Také jsme vyměnili starší tiskové stroje za nový moderní tiskový stroj, který má nižší spotřebu a emise.
Využíváme odpadní teplo: Náš hlavní kompresor je moderní, energeticky úsporný a s rekuperací tepla, který je propojen s našimi kotly, takže v zimě si zbytkovým teplem z kompresorů topíme a v létě ohříváme vodu.
Omezujeme alkohol v ofsetovém tisku: Pokud je to nutné, používáme alkohol při ofsetovém tisku jen v minimálním množství. To snižuje dopady na životní prostředí.

Podporujeme

EKONOMICKÁ OBLAST

Dodržujeme etický kodex a aplikujeme požadavky trestní odpovědnosti právnických osob v rámci systému CMS