aktuality

Fúze firem Integraf, s. r. o. a Systemprint Drescher, spol. s r. o.

08.01.2020

Datem zániku společnosti Systemprint Drescher, spol. s r.o. a jejím sloučením s nástupnickou společností Integraf, s.r.o., kdy dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku, je 1. 1. 2020.

Nástupnická společnost Integraf, s.r.o. bude pokračovat ve shodném předmětu podnikání – polygrafická výroba - bez rozdílu, ve shodném rozsahu, na shodných výrobních zařízeních a ve shodné provozovně, kde tuto činnost podnikala společnost zanikající, tj. Systemprint Drescher, spol. s r.o. a další vzájemná spolupráce bude tedy pokračovat bez jakýchkoli změn.

Více zde

Více »


17.09.2018

obrázek

Sledujte naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme novinky a aktuální akce.

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

Politika společnosti

Systém bezpečnosti informací

Obchodní společnost Integraf, spol. s r. o., se sídlem v Náchodě, Myslbekova 273, vydává pro zabezpečení systému managementu bezpečnosti informací daného normou ISO/IEC 27001:2006 tuto politiku společnosti.

Vývoj nových výrobků je základem udržování a zlepšování pozice společnosti na polygrafickém trhu. Tato naše snaha vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací. Z tohoto důvodu jsme již v roce 2014 zavedli, a nyní provozujeme, monitorujeme, přezkoumáváme, udržujeme a soustavně zlepšujeme systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001. Zároveň jsme integrovali požadavky Nařízení GDPR, které neustále monitorujeme a přezkoumáváme.

Pro systém bezpečnosti informací jsme se rozhodli zajistit potřebné zdroje.

Definovali jsme si tuto politiku ISMS, která tvoří rámec pro naše cíle směřující k maximální ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace i třetích stran. Identifikovali jsme si možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání možných rizik.

Respektujeme zákonné a regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky.               

Pro uplatnění požadavků na bezpečnost informací jsme si vytvořili interní dokumentaci, kterou striktně dodržujeme.

Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií společnosti, její organizací a vycházíme z procesu managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich data, údaje a informace.

Politika ISMS poskytuje rámec pro stanovení cílů, které jsou pro dané období vyhlášeny. Tato politika byla přijata a schválena vedením organizace. Je dostupná a komunikována v rámci organizace a pro zainteresované strany zveřejněna na webové stránce společnosti.

 

V Náchodě dne 3.4. 2018

Za vedení společnosti

Ing. Jiří Vysoký

 

 

Politika ISMS ke stažení.

© Integraf 2020 | vyrobilo SM Works